Generelle nyheder

Generelle Nyheder

NYT FRA BYG-ERFA: DRYP FRA TAGKONSTRUKTIONER

05.09.2011

Dette erfaringsblad omtaler forhold under byggeprocessen, som medfører risiko for dannelse af kondensvand i tagkonstruktioner og heraf følgende skader.Desuden gennemgås, hvordan bygherrer, projekterende, udførende håndværkere og...

UBST TILGÆNGELIGHEDSSTANDARD

29.06.2011

UBST  tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri. Februar 2011. Udg. af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 80 s. Universitets‐ og Bygningsstyrelsen har, som led i...

NYT FRA BYG-ERFA: OMFANGSDRÆN

21.03.2011

Fugtskader i vægge og kældre ses ofte i bygninger uden omfangsdræn, med forkert projekterede eller dårligt udførte dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer på grund af manglende vedligehold. I erfaringsbladet gennemgås ...

NYT FRA BYG-ERFA: OPBULING AF TRÆGULVE

21.03.2011

Trægulve, som udsættes for fugtpåvirkning, vil optage fugt og udvide sig. Ved kraftig opfugtning, fx fra underlag eller rumluft, er der risiko for at gulvet udvider sig vandret og støder mod omgivende bygningsdele. I...

NYT FRA BYG-ERFA: ALTANER OPHÆNGT I BÆREBESLAG

21.03.2011

Altaner ophængt fri af facaden betragtes normalt som en byggeteknisk hensigtsmæssig løsning med gode muligheder for vandafledning af slagregn. Der er dog konstateret fugtproblemer, fx fordi der ikke er taget tilstrækkeligt...

NYT FRA BYG-ERFA: FUGTSPÆRRER OG PLASTPROFILRENDER OVER VINDUER OG DØRE I MURVÆRK

21.03.2011

Da slagregn altid kan trænge gennem murværk, skal der sørges for afledning af vand fra murværket over muråbninger for fx vinduer og døre. I erfaringsbladet gennemgås korrekt placering af fugtspærrer over teglbjælker...

NYT FRA BYG-ERFA: UTÆTHEDER I KLIMASKÆRMEN

10.01.2011

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader.Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder i klimaskærmen lokaliseres ved termografering kombineret med...

NYT FRA BYG-ERFA: ENERGIBESPARELSER OG FUGTGENER

10.01.2011

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og –tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse), konstateres undertiden fugtgener.Årsagen er oftest, at boligens luftskifte reduceres –...

NYT FRA BYG-ERFA: UNDERSØGELSER AF AFLØBSSYSTEMER

16.12.2010

Fejl i afløbssystemer kan medføre udsivning af spildevand og risiko for forurening, lugtgener, forstoppelser, kælderoversvømmelser eller rotteplage. Derfor skal fejl og skader findes og udbedres hurtigst muligt.I dette...

NYT FRA BYG-ERFA: AFLØBSINSTALLATIONER I SMÅHUSE

16.12.2010

Afløbsanlæg kræver – ligesom en bygnings øvrige installationer – regelmæssigt tilsyn og vedligehold for at kunne fungere problemfrit.Ejere af ejendomme skal vedligeholde alle afløbsinstallationer på egen grund, helt ud til det...

Viser resultater 1101 til 1110 ud af 1169

Nyheder

Nye produkter, kataloger, normer, BYG-ERFA blade, rapporter, websites, messer, udstillinger, mv.

Produkt nyheder

Generelle nyheder