Bæredygtigt byggeri og certificering

 

Hvad er bæredygtighed?

Hvad ligger der i begrebet bæredygtighed?

Miljø og byggeri

Allerede under byggeriet træffes der valg, som påvirker miljøet. De individuelle produktmærker, som vedrører bæredygtighed, giver allerede et fingerpeg om et produkts grønne profil. I de seneste år er disse produktprofiler blevet suppleret af klassificeringssystemer inden for byggeriet. I dag kan en bygning opføres, så den kan blive miljøcertificeret. Det internationale Green Building Councils LEED-system eller Dansk GBC´s DGNBsystem er gode eksempeler på denne praksis. En bygning, som er bygget med grønne materialer, og som drives med grønne systemer, skaber værdi for fremtiden.

I 1987 lagde FN-rapporten "Vores fælles fremtid", også kaldet Brundtlandrapporten, grundstenen til den globale forståelse af begrebet Bæredygtig udvikling.

Ifølge rapporten er bæredygtig udvikling en ændringsproces, hvor menneskeheden skal sikre sig, at også fremtidige generationer kan få opfyldt deres behov.

Rapporten har mange anbefalinger, hvoraf en af de centrale er at igangsætte en teknologisk udvikling, der skal sikre en fornuftig udnyttelse af naturressourcerne. Det betyder bl.a., at ressourceudnyttelsen skal optimeres, at der skal anvendes flere fornybare ressourcer i produktionen og at miljøskader som følge af produktion og forbrug skal forebygges. Hertil kræves både institutionelle ændringer og "grønne" investeringer.

Brundtlandrapportens definition af bæredygtig udvikling

I rapporten hedder det: 

"I sidste ende er bæredygtig udvikling dog ikke nogen endegyldig tilstand af harmoni, men snarere en ændringsproces hvor udnyttelsen af ressourcerne, styringen af investeringerne, retningen for den teknologiske udvikling og institutionelle ændringer kommer i overensstemmelse med fremtidige såvel som nutidige behov."

Men Ifølge Brundtlandrapporten skal en bæredygtig udvikling ikke kun anskues ud fra en miljømæssig synsvinkel, men også ud fra en social og økonomisk synsvinkel. Især den sociale og økonomiske synsvinkler har gennem årene givet anledning til debat om, hvad det betyder i praksis, ikke mindst i en dansk sammenhæng.

Bygherreforeningen m.fl. udgav i 2013 "Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet", der giver bud på miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, når der skal planlægges, bygges/renoveres og drives et byggeri.

Ifølge Bygherreforeningen m.fl. handler miljømæssig bæredygtighed i byggesektoren om at bygge og renovere bygninger og byer med så lille ressourceforbrug og miljøpåvirkning som muligt.

Social bæredygtighed i byggesektoren handler bl.a. om at skabe hensigtsmæssige bygninger og byer, som får os til at føle os godt tilpas og giver os livskvalitet.

Og økonomisk bæredygtighed i byggesektoren handler bl.a. om at sikre langvarige økonomiske investeringer for byer og bygninger.

Bygherreforeningens rapport kan hentes her:

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet (april 2013)

Hvorfor er det vigtigt at bygge bæredygtigt?

Man er nødt til reducerer forbruget, for at nedsætte den globale opvarmning, den forsatte nedbrydningen af ozonlaget samt det voldsomme forbrug af naturens ressourcer og med ressourceknaphed til følge.
Bæredygtige designløsninger skal tilgodese naturlige kredsløb og forhindre drivhusgasser i at ødelægge jordens atmosfære. Bæredygtige løsninger vil fremme verdens biodiversitet i stedet for at ødelægge den – og det et komplekst samspil med menneskets behov og brug af ressourcer. Drives rovdrift på den, så ødelægger man grundlaget for menneskets overlevelse, folkesundhed og livskvalitet og kan ikke sikre gode vilkår for produktion.

Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer designere til at udvikle nye innovative produkter og forståelsesparadigmer. Selve ordet bæredygtighed er et begreb, der handler om at opretholde en balance i økosystemer.

BÆREDYGTIGHED

 

 • Miljøet
  Genanvendelse - Energiforbrug - Livscyklusvurdering af byggematerialer og energiforbrug i bygningen - Materialevalget ud fra materialernes påvirkning af nærmiljø og toksiske effekter - Vandforbrug
 • Det sociale
  Bygningsstruktur og udearealer - Arkitektur og kunst - Adgangsforhold, - Akustik - Indeklima, luftkvalitet - Visuel komfort - Brugerindflydelse
 • Økonomi
  Totaløkonomiske beregninger, der medtager byggeomkostninger, driftsomkostninger og vedligeholdelse af bygningen - Bygningens værdi og fleksibilitet for brugeren
  Et bæredygtigt design skal tage hensyn til både mennesker og miljø.

Certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri i danmark

Certificering og vurdering af materialers levetid giver mulighed for at finde et fælles grundlag for bæredygtighed. Der findes flere certificeringsordninger for certificering af byggeris bæredygtighed.
Bæredygtighedscertificeringer kan foretages på nybyggeri, større renoveringer samt på bygninger i drift. Alt efter valg af certificeringsordning kan der foretages certificeringer af både kontorbyggeri, skoler, hospitaler, industribyggeri og boligbyggeri.

De tre førende certificeringer inden for bæredygtigt byggeri er:

 • Det tysk-danske DGNB-system
 • Det engelske BREEAM- system
 • Det amerikanske LEED-system
 • Det nordiske svanemærke for byggeri

BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

BREEAM er en miljøvurdering metode og klassificeringssystem for bygninger. Blev lanceret i 1990.
BREEAM sætter standarden for god praksis inden for bæredygtigt byggeri design, konstruktion og drift, og er blevet en af ​​de mest omfattende og bredt anerkendte foranstaltninger af en bygnings miljøresultater. Det tilskynder designere, kunder og andre til at tænke over kulstoffattige og design lav effekt, minimere energibehov skabt af en bygning, før de overvejer energieffektivitet og teknologier med lavt kulstofforbrug.

DGNB (Deutche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen)

Green Building Council (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. De certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden. Mission er at:

 • Fremme, tilskynde og udbrede bæredygtigt byggeri
 • Fremme forskning i bæredygtigt byggeri
 • Dele og udbrede viden om bæredygtigt byggeri
 • Være bevidst om de sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af medlemmernes aktiviteter
 • Fremme fælles internationale og europæiske løsninger

DGNB i Danmark har en bæredygtighedscertificeringsordning tilpasset danske vilkår. Nybyggeri og omfattende renoveringer af følgende bygnigstyper kan certificeres:

 • Kontorbygninger
 • Etageejendomme & rækkehuse
 • Hospitaler (pilotfase)
 • Undervisnings- og børneinstitutioner (pilotfase)

Den danske bæredygtighedscertificeringsordning kan også certificere byområder.

Global G.A.P (oversat 'verdensomspændende godt landmandskab')  

Kravene omhandler i overskrifter:
- Dyrkningsarealet
- Arbejdsmiljø
- Beskyttelse af omgivelserne (miljøet)
- Gødskning og sprøjtning
- Høsthåndtering
- Sporbarhed

Ved certificering skal man kunne dokumentere, at man overholder kontrolpunkterne i GlobalGAP. Læs mere

20 LEED: eller Leadership in Energy & Environmental Design.

Det amerikanske LEED-system er det mest udbredte system på verdensplan og er derfor oplagt, hvis bygherrer opererer på et internationalt marked. Systemet er globalt og anvendes i mere end 130 lande.
LEEDs pointsystem indikerer graden af bæredygtighed i en bygning. Det er et internationalt bæredygtighedscertifikat og et pointsystem, der bruges til at vurdere, hvor bæredygtig en bygning er. LEED vurderer udover energiforbruget også bygningens placering, vandforbrug, materialevalg, indklima, ledelse, affald og en række andre parametre.

LCA - Livscyklusvurdering

En forkortelse af Life Cycle Assassment eller livscyklusvurdering, (LCA, også kendt som life-cycle analysis, ecobalance) som blandt andet foretages ud fra en international standard som ISO 140525. Med en livscyklusvurdering vurderer man det enkelte byggemateriales miljøbelastning, og en varedeklaration som EDP 14025 bygger på sådan en vurdering.

LCC - Totaløkonomi / levetidsomkostninger

En engelsk forkortelse for livscyklusomkostninger. Ved hjælp af beregningsmetoder kan man udregne, hvor dyrt et emne er i samlede omkostninger, når man eksempelvis regner energiforbruget med.

Det nordiske svanemærke for byggeri findes kun for boliger og institutioner og kan ikke anvendes på kontorbyggeri. Svanemærket er ligesom passivhus-standarden et 'enten-eller'-certifikat, og man kan derfor ikke opnå forskellige klassificeringer i systemet. Systemet kombinerer materiale-, energi og indeklimakrav med krav til kvaliteten af bygge-ledelse og dokumentation af byggeriets kvalitet.

Hvad er Cradle to Cradle (C2C eller cradle 2 cradle)?

Cradle to Cradle eller ”Vugge til Vugge” drejer sig om, at man i stedet for at producere affald som forurener/fylder på lossepladserne - indretter ´levevis og moderne forbrugsgoder sådan, at affald bliver ”næringsstof” for de efterfølgende generationer af produkter, råmaterialer mv. Læs mere

Cradle to Cradle er en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Det er en stræben efter at designe med ”hele livscyklussen” for øje: I stedet for at fremstille produkter, der gør mindre skade - eller vælge en livsstil, hvor man forbruger mindre - så handler det om at skabe produkter/huse/hele byer/biler etc., som aktivt bidrager til livscyklussen, og som forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag, der kan danne udgangspunkt for sunde levende systemer.

Læs mere om Vugge til Vugge certificering, og her om Cradle to Cradle principperne.

 

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment - på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere  hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service. 

Se også hovedgruppen GENBRUG OG GENANVENDELSE

5 HQE: Haute Qualité Environnementale

eller HQE (High Quality Environmental standard) er en standard for grønt byggeri i Frankrig, på grundlag af principperne om bæredygtig udvikling. Standarden styres af Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).

EPD Environmental Product Declaration

Miljødeklarationen er lavet iht. ISO 14025 standarden. Uvildig varedeklaration af byggematerialer, baseret på analyse af byggematerialet livscyklus, en ISO 14025-analyse. Analyse foretages af  Etex Group. Den dokumenterer fx hvilken påvirkning produktionen har på drivhuseffekt og vandmiljø. En EDP-deklareret materialer er en forudsætning for at  opnå et certifikat som DGNB Danmark, idet analysen af et materiales livscyklus anvendes til at beregne det samlede byggeris miljøbelastning.

Forkortelser Bæredygtighed - Klik her

Hent de vigtigste ordninger indenfor bæredygtigt byggeri - Klik her