Brandsikring - Lovgivning

 


Gå til hovedgruppen BRANDSIKRING

Som aktør på byggemarkedet er der primært 4 forskrifter som man skal forholde sig til:

 • Bekendtgørelsen af byggelov – LBK nr. 452
 • Bygningsreglementet
 • Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
 • Stærkstrømsbekendtgørelsen


Bygningsreglementet

Bygningsreglementets afsnit 5 indeholder bestemmelser omkring brandforhold. Der står bl.a. at bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omkringliggende grunde.

Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1710 af 16/12/2010 er helt essentiel i forbindelse med brandsikring af ældre ejendomme, samt Hele kapitel 5 Brandforhold i Bygningsreglement 2015.

5. Brandforhold


Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglement 2015, kapitel 5, brandforhold f.eks. kan opfyldes.
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (PDF/6 MB)

 

Information om brandteknisk dimensionering

Denne information indeholder en række eksempler på beregningsmetoder og procedurer samt forslag til parametre til brug ved en brandteknisk dimensionering, der udføres på grundlag af en beregning. 
Information om brandteknisk dimensionering (PDF)

 

Ældre etagebyggeri og brandsikkerhed

Langt de fleste af de alvorlige brande – dødsbrandene – opstår i boliger. Og brandproblemet er størst i etageejendomme af ældre dato.

Der er selvfølgelig store udsving, men brandsikkerheden er generelt bedre i nyere ejendomme end i ældre. Mange af ejendommene fra før 1950 ikke lever op til Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv.

Opdeling i brandmæssige enheder bør ske for hver 600 kvadratmeter, som det gælder i det nuværende Bygningsreglementet, og til tagkonstruktionen bør vælges den rette indvendige overflade. 

DBI Vejledning 35, Brandvægge og brandsektionsadskillelser og DBI Vejledning 36, Undertage - sikring mod brandspredning

I DBI’s Brandtekniske vejledning nr. 29 kan man læse nærmere om brandsikkerheden i forbindelse med affaldscontainere.

Brandsikring - andre vejledninger/anvisninger

 • Brandsikring også et vigtigt element i SBi-anvisning 226 Tagboliger – byggeteknik.
 • SBI Anvisning 258 Anvisning om Bygningsreglement 2015 - læs mere  
 • Sikringsguiden - læs mere
 • Information om Passiv Brandsikring i byggeri - læs mere 
 • Håndbog om brandsikring af byggeri (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 2005a) eventuelt være en hjælp ved indretning af byggeri. Håndbogen omhandler primært traditionelt byggeri. - læs mere
 • DBI Retningslinje 027, Brandventilation - læs mere   
 • DBI Vejledning 31, Brandtætninger - læs mere
  Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang. Vejledningen er en samlet god praksis om valg, udførelse samt vedligeholdelse af brandtætninger til kabler, rør, ventilationskanaler og lignende.
 • DBI Vejledning 36, Undertage - sikring mod brandspredning - læs mere 
 • DBI Retningslinje 231, ABDL. Projektering, installation og vedligeholdelse -  læs mere 

 


Stærkstrømsbekendtgørelsen - klik her

Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder sikkerhedsbestemmelser for:

 • Elværkernes produktions- og distributionsanlæg
 • Installationer i boliger og erhvervsbyggeri
 • Bestemmelser for konstruktion af elektrisk materiel, herunder standarder.

Brandklasser

"De nye europæiske brandklasser" og er at finde på følgende link...hent

Byggevarers og bygningsdeles reaktion på brand

Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser:

 • A1 Byggevarer som ikke medvirker til brand, kan ikke kombineres med tillægsklasser.
 • A2 Byggevarer hvis medvirken til brand er yderst begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).
 • B Byggevarer hvis medvirken til brand er meget begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).
 • C Byggevarer som i begrænset udstrækning medvirker til brand, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).
 • D Byggevarer hvis medvirken til brand kan accepteres, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).
 • E Byggevarer som i relativt stor udstrækning medvirker til brand, kan enten stå alene eller kombineres med tillægsklasse d2 for brændende dråber (d)
 • F Betyder, at det ikke er dokumenteret, at produktet lever op til noget klassifikationskrav og kan derfor ikke kombineres med tillægsklasser

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

s1 meget begrænset mængde af røgudvikling.
s2
begrænset mængde af røgudvikling.
s3
intet krav til mængde af røgudvikling.
d0
ingen brændende dråber eller partikler.
d1
brændende dråber eller partikler i begrænset mængde.
d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler.

 

 

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Produktgodkendelser
Produkter til brandsikring af bygninger er underlagt krav om produktdokumentation. Ifølge forskrifterne skal disse godkendes af ETA-Danmark A/S.

Brandsikring af beboelsesbygninger med begrænset levetid. Finansiering af brandsikringsudgifter. Boligministeriets cirkulære nr. 99 af 5. maj 1976.

Brandsikring af enfamiliehuse m.m. Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning af 22. december 2010. Læs mere

Klassifikation af byggevarer og bygningsdele i relation til deres brandmodstandsevne:

 • DS 1052.1 Brandteknisk klassifikation. Bygningsdele eksklusive døre. Modstandsevne mod brand.
 • DS 1052.2 Brandteknisk klassifikation. Døre. Modstandsevne mod brand.

Klassifikation af byggevarer og bygningsdele i relation til deres reaktion på brand:

 • DS 1057-1 Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Ubrandbarhed.
 • DS 1063.1 Brandteknisk klassifikation. Tagdækninger. Klasse T tagdækninger.
 • DS1063.2 Brandteknisk klassifikation. Gulvbelægninger. Klasse G gulvbelægninger.
 • DS 1065-1 Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B materialer.
 • DS1065-2 Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger.

Det europæiske system:

Klassifikation af byggevarer og bygningsdele i relation til deres brandmodstandsevne og brandbeskyttelsesevne:

 • DS/EN 13501-2 Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele.
  Del2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning for brandmodstandsevne (eksklusive ventilationssystemer)
 • Klassifikation af byggevarer og bygningsdele i relation til deres reaktion på brand:
 • DS/EN 13501-1 Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele.
 • Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning for reaktion på brand
 • DS/EN 13501-3 Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdelene.
 • Del 3: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af komponenter til ventilationsanlæg: Kanaler og brandspjæld.
 • DS/EN 13501-5 Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele.
 • Del 5: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning for udvendig brandpåvirkning af tage.

Brandsikkerhed | BYG-ERFA 

Byggetekniske erfaringsblade - videoklip - byggeanvisninger - organisationer - klik her
Brandsikkerhed
– brandsektionsvægge, glas, grønne tage, halogenspots, installationsskakte, klassifikation, lejlighedsskel, maling, polystyren, røgalarmer, stål, træfiber, undertage, vindspærrer.
Se tema om Brandsikkerhed

Poul Henningsen - PH

Retur til hovedgruppen og oversigt over firmaer

BRANDSIKRING