Lovgivning

A

Arbejdstilsynet - love og bekendtgørelser og vejledninger mv. - arbejdstilsynet.dk/da/regler/....

B
Byggevareinformation:
Byggevareinfo.dk er byggeriets kvikskranke, som besvarer spørgsmål om, hvordan du importerer og eksporter byggematerialer, samt informerer om love, regler og standarder - Byggevareinfo

Bygningsfredning- og bevaringsloven:
Slots- og Kulturarvsstyrelsen - slks.dk/bygningsfredning

E

Eksempelsamling om Energi:
Indeholder eksempler på hvordan bestemmelserne i BR10 om energiforbrug kan opfyldes: eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/eksempelsamling-energi/0/51


Energistyrelsen:
administerer en lang række love og bekendtgørelser og står for en række høringer og offentliggørelser - www.ens.dk/da-DK/Info/Lovstof/Sider/Forside.aspx

Erhvervs- og Byggestyrelsen:
Ansøgning om byggetilladelse og krav til byggeriets indretning, konstruktion, isolering og brandsikring med mere - Bygningsreglementer og BR 15

L
Love og beslutningsforslag
- www.retsinformation.dk

Lovtidende.dk (Nyeste kundgjorte forskrifter på Lovtidende) - www.lovtidende.dk

Se desuden HFB's fagstof - Byggesag

N
Naturfredninger, Det Centrale Fredningsregister, Naturstyrelsen: ...fredningsregister
Danmarks Naturfredningsforening - www.dn.dk

V
Vejledning om radon og byggeri:

Vejledning fra Erhvervs- og Byggestyrelsens om forebyggende arbejde mod risikoen ved radon i bygninger - Radon og nybyggeri (pdf)

SBi anvisning 233 - Radonsikring af nye bygninger
SBi's anvisninger på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside

SBi anvisning 232 - Kilder og måling
SBi's anvisninger på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse (PDF)
Undersøgelse udført af Statens Byggeforskningsinstitut.


Opdateret  2017

Links til

Alle væsentlige videncentre, informationskilder og organisationer i byggebranchen.

Har du forslag til flere relevante links send os en mail