10.08.17 13:54

Fast ejendom - regulering og køb

Få en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange, som fast ejendom giver anledning til - både privatretlige og med offentlige myndigheder.

Fast ejendom - regulering og køb af Peter Pagh-Rasmussen, 3. udgave.  Bogen er på 765 sider. Karnov Group Denmark A/S, 2017

Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retspraksis.I forhold til den privatretlige regulering af fast ejendom fokuserer fremstillingen på fire emner:

  • Købers mulighed for indsigelser, når der er mangel ved den faste ejendom
  • Privatretlige servitutters stiftelse
  • Håndhævelse og ophævelse
  • Den almindelige naboret og hævd.

I forhold til den offentligretlige regulering af fast ejendom koncentrerer fremstillingen sig om de i praksis mest almindelige problemstillinger som byggetilladelser, lokalplaner, landzonetilladelser, byggelinjer, beskyttede biotoper, forureningskortlægning, miljøbeskyttelseskrav og forureneransvar. Bogen belyser tillige, hvordan de traditionelle reguleringslove ofte må anvendes i lyset af EU-regler og gennemgår EU-Domstolens praksis i forhold til VVM-reglerne og beskyttelse af de såkaldte Natura 2000 områder.

Ekspropriation og offentlig overtagelsespligt af den faste ejendom er udskilt til særskilt belysning i bogens sidste kapitel, hvor den Europæiske Menneskerettighedsdomstols nyere praksis om beskyttelsen af privat ejendom tillige omtales.

Bogen er skrevet som lærebog, men vil også kunne anvendes af praktikere, der beskæftiger sig med juridisk rådgivning om køb og/eller regulering af fast ejendom.

KØB BOGEN I MOLIO BØGER

Fast ejendom - regulering og køb af Peter Pagh-Rasmussen