05.01.18 15:11

Fugtproblemer i højisolerede konstruktioner

SBI 2017:20 - Litteraturstudier, målinger og beregninger. I denne rapport belyses, hvilke fugtforhold der kan forventes i fremtidens højisolerede klimaskærm med fokus på tage, ydervægge og krybekældre.

Analyserne sker med henblik på at forebygge fugtproblemer, der kan opstå, når klimaskærmen udsættes for mere ekstreme påvirkninger forårsaget af reduceret varmestrøm gennem konstruktionerne. Højisolerede konstruktioner skal forstås som de isoleringstykkelser, der forventes brugt for at opfylde Bygningsreglement 2020 og frem over. Konklusionerne gælder for bygninger som boliger og kontorer med normal fugtbelastning.

Spørgsmålet på, om de øgede isoleringstykkelser vil udsætte klimaskærmens konstruktioner for en øget risiko for fugtrelaterede skader, fx skimmelsvamp og frostsprængninger, besvares gennem litteraturstudier fra de nordiske lande, beregninger af de typiske konstruktioner samt målinger i udvalgte enfamiliehuse.

Gennem de seneste år har der været stor fokus på at forbedre bygningers klimaskærm for at minimerer energiforbruget. Forbedringerne har hovedsageligt været rettet mod øget isoleringstykkelser eller anvendelsen af nye produkter med lavere varmeledningsevne. At øge konstruktionernes isoleringsevne kan have en negativ påvirkning af deres robusthed, idet dele af konstruktionerne kan blive koldere og dermed udsættes for lokale temperaturog fugtforhold, som fx fremmer vækst af skimmelsvamp, råd i træbaserede materialer eller frostskader i murværk.

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med en myndighedsopgave rekvireret af Energistyrelsen og afsluttet for Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet. Opgaven har bestået i at undersøge, om de øgede isoleringstykkelser i forbindelse med stramninger af energikravene i bygningsreglementet vil give øget fugtproblemer i klimaskærmens konstruktioner.

Download publikationen (gratis): SBI 2017:20

Yderligere information, kontakt:

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeteknik og Proces

SBI 2017:20 - Fugtproblemer i højisolerede konstruktioner , Litteraturstudier, målinger og beregninger