22.08.17 13:16

Konkurrencerådets afgørelse om konkurrencen på det danske marked for tagpap og tagfolie

Denne sag drejer sig om en aftale og/eller samordnet praksis, som har til formål at begrænse konkurrencen på det danske marked for tagpap og tagfolie ved at afskærme markedet og begrænse produktudbuddet. Aftalen og/eller den samordnede praksis udgør en bredere restriktiv aftale, der består af flere forskellige forhold, blandt andet fastsættelse og anvendelse af en standard.

- De produkter, som direkte påvirkes af parternes aftale og/eller samordnede praksis om markedsafskærmning og produktudbudsbegrænsning, er tagprodukter til tagbeklædning generelt. De produkter, som parternes bredere restriktive aftale berører, er tagpap og tagfolie beregnet til tagbeklædning på tage. I 2014 var omsætningen på markedet for tagpap og tagfolie i Danmark ca. 476 mio. kr., mens den samlede volumen var ca. 12 mio. m².

- Aftalen og/eller den samordnede praksis er indgået af de to danske tagpapproducenter Icopal Danmark ApS (Icopal) og Nordic Waterproofing A/S (NWP) samt brancheforeningen Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening (DTB) og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR). Branchestandarden, de såkaldte TOR-anvisninger, er meget udbredt og anvendes i hele branchen af fx bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder.

- Icopal og NWP er de to eneste tagpapproducenter i Danmark og er samtidig de to eneste medlemmer af brancheforeningen DTB. Som direktør for DTB har Icopal og NWP udpeget en person, som samtidig også er sekretariatschef i TOR.

- TOR blev oprettet af DTB i 1981 med formål om at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner. TOR finansieres delvist af DTB.

- I april 2014 oprettede sagens parter TOR Godkendt. TOR Godkendt er en mærke- og kontrolordning drevet af selskabet TOR Godkendt ApS. TOR Godkendt ApS ejes af TOR, og parterne har udpeget den samme person, som er direktør i DTB og sekretariatschef i TOR, som direktør for TOR Godkendt. Produkter, som følger TORanvisningerne, kan blive ”TOR Godkendt”.

- Ledende medarbejdere i Icopal og NWP samt DTB’s direktør og TOR’s sekretariatschef besidder således funktioner i såvel DTB, TOR og TOR Godkendt, som giver dem afgørende indflydelse i organisationerne og på fastsættelsen samt anvendelsen af standarden.

-  TOR-anvisningerne bliver officielt udgivet af TOR. Det fremgår af styrelsens undersøgelser, at det reelt er Icopal, NWP, DTB og TOR (ved DTB’s direktør og TOR’s sekretariatschef), som fastsætter indholdet af standarden under hensyntagen til Icopals og NWP’s kommercielle interesser. Herudover fremgår det af styrelsens undersøgelser, at parterne har oprettet TOR Godkendt for at understøtte standardens udbredelse og dermed hvilke produkter, der har adgang til markedet.

-  Det er styrelsens vurdering, at det relevante marked i sagen umiddelbart kan afgrænses til markedet for salg af tagpap og tagfolie i Danmark. Styrelsen har dog ikke foretaget en endelig afgrænsning af såvel produktmarkedet som det geografiske marked, da det i denne sag ikke er nødvendigt for sagens udfald. Den endelig afgrænsning af såvel produktmarkedet og det geografiske marked er derfor holdt åben.

-  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog samtidigt med etableringen af TOR Godkendt en række klager fra forskellige aktører, som fandt, at mærke- og kontrolordningen, samt standarden i form af TOR-anvisningerne, uberettiget afskærmer markedet for tagpap og tagfolie for deres produkter.

-  Styrelsen foretog i november 2014 kontrolundersøgelser hos sagens parter, som førte til, at der blev indledt en sag.

-  Det er styrelsens vurdering, at Icopal, NWP, DTB og TOR, i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, har indgået en aftale og/eller samordnet praksis, som afskærmer markedet for konkurrerende virksomheder og alternative tagpap- og tagfolieprodukter og begrænser produktudbuddet.

-  Parternes aftale og/eller samordnede praksis består af flere forhold;

I forhold til markedsafskærmning har parterne koordineret:

  • fastsættelse af standarden, i regi af DTB og Teknisk Udvalg, under hensyntagen til Icopals og NWP’s kommercielle interesser, og i øvrigt i en lukket proces uden adgang for andre berørte aktører,
  • markedsafskærmning i regi af mærke- og kontrolordningen TOR Godkendt,
  • adfærd over for konkurrenter, bl.a. i regi af TOR,
  • adfærd over for andre aktører, for at de skal undlade at anvende konkurrerende produkter, som ikke opfylder standarden, bl.a. i regi af TOR.

I forhold til begrænsning af produktudbud har Icopal og NWP koordineret:

  • adfærd om tilpasning/begrænsning af deres eget primære produktudbud.

-  Et af de centrale forhold i parternes aftale og/eller samordnede praksis om markedsafskærmning og produktudbudsbegrænsning er fastsættelsen af standarden i form af TOR-anvisningerne. Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for horisontale aftaler, at standarder normalt har positive økonomiske virkninger bl.a. ved at fremme den økonomiske integration på det indre marked og udviklingen af nye og bedre produkter. Standarder skærper normalt konkurrencen og mindsker produktions- og salgsomkostninger.

- Det fremgår imidlertid også af Kommissionens retningslinjer, at standarder, som er led i en bredere restriktiv aftale, der tager sigte på at udelukke faktiske eller potentielle konkurrenter, har et konkurrencebegrænsende formål, bl.a. ved potentielt at mindske priskonkurrencen og afskærme markeder for innovative teknologier.

- Det fremgår således af Kommissionens retningslinjer under overskriften ”Konkurrencebegrænsende formål - Standardiseringsaftaler”, at;

  1. ”aftaler, der anvender en standard som led i en bredere restriktiv aftale, som tager sigte på at udelukke faktiske eller potentielle konkurrenter, har et konkurrencebegrænsende formål.”


- Som eksempel herpå, nævnes:

  1. ”en aftale, hvorved en national producentsammenslutning fastsætter en standard og lægger pres på udenforstående for at få dem til at undlade at markedsføre produkter, der ikke opfylder denne standard.” 


-  Det er styrelsens vurdering, at parternes aftale og/eller samordnede praksis om markedsafskærmning og produktudbudsbegrænsning udgør en sådan bredere restriktiv aftale, der har til formål at begrænse konkurrencen.

-  Det er videre styrelsens vurdering, at parternes aftale og/eller samordnede praksis om arkedsafskærmning og produktudbudsbegrænsning ud fra sit indhold og målsætning i sig selv er tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til at have et konkurrencebegrænsende formål.

- Aftaler om markedsafskærmning og produktudbudsbegrænsning har ifølge retspraksis sædvanligvis til formål at begrænse konkurrencen. Styrelsen vurderer herudover, at der ikke er særlige karakteristika ved markedet, som kan rejse tvivl om, hvorvidt den bredere restriktive aftale har til formål at begrænse konkurrencen, og at den økonomiske og retlige sammenhæng bekræfter og understøtter, at den bredere restriktive aftales indhold og målsætning har til formål at begrænse konkurrencen.

-  I denne sammenhæng har parterne angivet, at TOR-anvisningerne er nødvendige for at opretholde et vist kvalitetsniveau i forhold til vandtæthed og brandhæmning for tagpapprodukterne, da tagpaptage var ramt af en række byggeskandaler i 1970’erne. Trafik- og Byggestyrelsen (TBST) har på styrelsens anmodning foretaget en vurdering i relation til byggelovgivningen og fundet, at det ikke er nødvendigt at stille krav til en række yderligere egenskaber end de krav, der allerede er til tagpap efter den europæiske standard EN 13707 for, at produktet kan anvendes under danske forhold og til danske byggemetoder.

-  Endvidere er det er styrelsens vurdering, at den bredere restriktive aftale, som har til formål at begrænse konkurrencen, mærkbart påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. 
Sagen er derfor også behandlet efter Traktaten for den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 101.

Konkurrencerådets afgørelse "Konkurrencebegrænsning på det danske marked for tagpap og tagfolie"