06.08.18 14:52

Byfornyelsens forsøgspulje 2018: Natur- og landsskabsværdier i byfornyelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2018. Der er afsat 13,9 mio. kr. til forsøgsprojekter, der skal være med til at nytænke måden vi byfornyer og samtidig indtænke bæredygtighed.

Byfornyelsesloven har fokus på bygningerne og det mellem bygningerne (torve, pladser, veje, sociale indsatser etc.) med primært større byer som referenceramme.

Mange landsbyer har imidlertid en række ’naturlige’ potentialer, som i højere grad kan aktiveres, når vi omdanner og udvikler byer. Her tænkes særligt på natur- og landskabsværdier samt generelle herlighedsværdier, som kan variere fra sted til sted. Sådanne områder vil ofte falde uden for byafgrænsningen i fx en områdefornyelse og kan således ikke indgå i en byfornyelsesbeslutning med mindre der er tale om et klyngesamarbejde.

Det er dog ikke alle steder, der er grundlag for klynger. Derfor er der behov for at nytænke måden, vi byfornyer i særligt de mindre byer. Formår en by at integrere den omkringliggende natur og skabe forbindelser til landskabet – kombineret med stærke fællesskaber – er der potentiale for at kunne tiltrække beboere og besøgende.

I år efterspørger styrelsen derfor projekter inden for følgende to temaer:

• Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen
• Bæredygtig nedrivning

Det er to forskellige temaer, hvis røde tråd er at understøtte en bæredygtig udvikling og fremtidssikring af mindre byer. Læs mere om begge temaer i faktaarket ’Uddybning af forsøgstemaer’, som du finder i spalten til højre.

Vilkår for puljen

Kommuner, foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde m.fl. inviteres til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag, der kan være med til at sikre attraktive og bæredygtige landsbyer.

Hvis ansøgeren ikke er en kommune, skal der vedlægges en tilkendegivelse fra den pågældende bys kommune om, at den vil indgå i forsøgsprojektet.

Støtte

Der gives støtte med op til 100 % refusion for så vidt angår de særlige forsøgsudgifter. Det kan omfatte – men er ikke begrænset til – udgifter til organisering, samarbejde mellem lokalsamfund og kommune, nedrivning og forskønnelse, planlægning og indretning af byrum, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til produktudvikling, som en producent umiddelbart kan udnytte kommercielt.

Udvælgelseskriterier

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en konkret, faglig vurdering. Projekterne skal være nytænkende og innovative, udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller eller arbejde med nye problemfelter. Ansøgningen skal have et rimeligt og realistisk budget, helst med finansiering fra flere parter, samt en fornuftig tidsplan. Der vil blive lagt vægt på, at projekterne etablerer samarbejder med kommuner, der kan være med til at forankre projektresultaterne.

Derudover skal projektets resultater kunne anvendes af andre aktører i byfornyelsen.
Ansøgningsfristen er torsdag den 1. november 2018 .

Sådan søger du

Du skal indsende din ansøgning elektronisk. Det er altså ikke længere muligt at fremsende pdf- eller word-filer.
Du finder et link til det digitale ansøgningsskema i den grønne boks nedenfor.

 


Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - www.TBST.dk