03.04.06 00:00

ENERGIBESPARELSE MED BETONELEMENTER

I det nye nummer af Spæncomnyt (marts 2006, nr. 29) er der på forsiden en lille artikel med ovennævnte overskrift, baseret på et interview med Spæncom A/S’ tekniske chef Lars Reimer. 

Da artiklen henvender sig direkte til alle projekterende, har HFB fået lov til at referere hovedindholdet: 

”De nye energibestemmelser der træder i kraft den 1. april 2006 skal reducere energiforbruget i bygninger med 25-30%” 

”Fremover skal en bygning, der opvarmes til 15° C eller derover, have energibehovet beregnet, så der kan fastlægges en energiramme for den maksimale energi, der må tilføres bygningen i form af opvarmning, ventilation, køling, opvarmet brugsvand og lys. Målet er i første omgang en energibesparelse på 25-30%, men der forventes yderligere stramninger de kommende år." 

Når der ses på det samlede energiforbrug vil varmekapaciteten indgå i den nye beregning. Da tunge betonelementer har en høj varmekapacitet vil det yderligere være en fordel at have betonelementer med i regnskabet. 

Varmeakkumuleringen i elementerne vil kunne overføre overskudsvarme til en periode med behov for varmetilskud og tilsvarende med køling. Derved kan bygningens energiforbrug nedsættes med 5-10%. 

Bestemmelserne stiller også krav til tætheden i byggerierne. For betonelementer giver det ikke nogen problemer, men ved de lodrette fuger og ved samling af dæk og ydervægge/facader vil der være nye udfordringer. For eksempel skal man være ekstra opmærksom på, om understøbningen er tilstrækkelig til at sikre overholdelse af kravene.

Det nye krav om energiramme vil primært få indflydelse på projekteringen. Derimod vil tæthedskravet mest få betydning i selve udførelsesfasen, udtaler Spæncom A/S’ tekniske chef, Lars Reimer. Da Spæncom meget ofte indgår i både projekterings- og montagearbejdet, er vi forberedte på at skulle levere nye, gode løsninger. Og når en bygnings energibalance skal beregnes allerede før ansøgning om byggetilladelse, skal vi med i projekteringen på et tidligere tidspunkt i forløbet end vi typisk er i dag. 

De fremtidige energisparekrav forventes at øge isolering i tag og gulv i 1 etages byggerier, mens det vil være mindre udtalt i fler-etages bygninger, hvor tagets og gulvets andel af byggeriets samlede overfladeareal – og isoleringens indflydelse hermed – er langt mindre. 

Da både facadernes U-værdi og varmekapacitet skal med i beregningerne ved etagebyggeri, forventer vi en stigning i brugen af betonelementfacader. Store glasfacader vil have vanskeligt ved at overholde energibestemmelserne. Til bygninger, hvor statikken kræver ribbefacader vil de nye krav let resultere i op til 300 mm isolering og en samlet tykkelse på en halv meter. Selv med disse store isoleringslag vil det, for at opnå U-værdier i omegnen af 0,2, være nødvendigt med min. 100 mm isolering som kuldebroisolering og udeladelse af eks. false om døre og vinduer, slutter Lars Reimer.”