02.01.18 15:09

Ny vejledning om miljøregulering af midlertidige aktiviteter

Vejledningen beskriver, hvordan kommunen kan bruge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, når små og store bygge- og anlægsarbejder planlægges og gennemføres. Vejledningen giver også råd om, hvornår meget store projekter bør reguleres på anden vis.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, herunder støv-, støj- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Vejledningen gennemgår anmeldepligten ved de midlertidige arbejder og de forskrifter kommunen kan udstede på dette område. Vejledningen giver også eksempler på vurderinger af, hvornår et bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet nævnt i § 2, stk. 1, falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Vejledningen omfatter herudover en gennemgang af regulering af bygge- og anlægsarbejder ved anvendelse af § 42 påbud, herunder indhold af påbud og klageregler.

Aktiviteter, der kan støve eller støje, kan også være omfattet af miljøregler, selvom de ikke skal have en miljøgodkendelse.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen fastsætter regler om, at visse midlertidige aktiviteter skal anmeldes til kommunen, før de påbegyndes.

De midlertidige aktiviteter omfatter bygge- og anlægsarbejder, nedrivningsaktiviteter, bygningsfacadebehandling samt overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om reguleringen af disse aktiviteter. Vejledningen henvender sig til kommunerne og bygherrer, samt andre interesserede.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, herunder støv-, støj- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Vejledningen beskriver, hvordan kommunen kan bruge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, når små og store bygge- og anlægsarbejder planlægges og gennemføres. Vejledningen giver også råd om, hvornår meget store projekter bør reguleres på anden vis.

Vejledningen som samlet pdf kan hentes her

Foto: Miljøstyrelsen