11.02.16 13:39

Radikal renovering skaber bæredygtige boliger

Takket være en omfattende renovering er Ringgårdens ældste lejligheder nu omdannet til lyse og moderne boliger, opført af langtidsholdbare materialer som tegl, glas og zink. Da Boligforeningen Ringgården i 2010 skulle i gang med at renovere sin ældste boligbebyggelse, Ringgården afd. 1 fra begyndelsen af 1940'erne, måtte facaderne mod gaden ikke røres, fordi de er bevaringsværdige.

Der var imidlertid ikke krav om, at facaderne mod gården eller bygningernes indre skulle bevares, og arkitekterne kunne derfor gå ganske drastisk til værks i løsningen af den komplekse opgave. 

Den tilfaldt aarhus arkitekterne, som  indrettede bad og toilet i lejlighederne, skabte bedre lys- og lydforhold og ikke mindst, reducerede bebyggelsens energi-forbrug og CO2-aftryk.

Det blev opnået ved hjælp af indvendig efterisolering, vinduer med tre lag lyd- og energiglas, ligesom der blev etableret et varmegenvindingssystem i bebyggel-sen. Desuden placerede man et solcelleanlæg, som producerer strøm og et solfangeranlæg, der sørger for varmt brugsvand, på taget af bebyggelsen.Alt i alt betyder det, at bebyggelsen i dag lever op til 2010-standard – tidligere energiklasse 2.

KONTROVERSIELT ELLER ÆRLIGT

aarhus arkitekterne har tegnet et renoveringsprojekt, der er sig sit udtryk bevidst. Mens de murede facader og tagflader således står urørte mod gaden, vokser nye kubiske facadepartier ud af den oprindelige byg-ningsskal, ind mod gårdrummene. De nye udbygninger rummer altaner og karnapper og forøger boligernes areal, samtidig med at de forbedrer lysindfaldet i bo-ligerne. Både som form og i materialeholdning skaber de en stærk kontrast til de oprindelige bygninger. Konstruktivt er alle oprindelige etageadskillelser og skillevægge blevet revet ned, så kun skallen ud mod Ringgaden stod tilbage. Her er der støbt nye etagead-skillelser i beton, mens de nye facader er opbygget af lette partier i glas og stål, indrammet af pudsede hvide gavle og trappetårne. 

De to blokke midt i bebyggelsen, som ikke har facader mod gaden, er om muligt endnu mere kontroversielt ombygget. Her har man simpelthen fjernet tagkonstruk-tionen og erstattet den af en helt ny etage med fladt tag, der giver plads til et fælles beboerlokale i dobbelt højde og en tagterrasse med byens bedste udsigt.

ZINK LEVER I DETALJEN

De nye flade tage har krævet særlig opmærksomhed i materialevalg og udførelse, ikke mindst når det gæl-der murkronerne, som skal beskytte den underliggende konstruktion mod indtrængende vand. Alle murkroner er således inddækket af zink, som bidrager til at give bygningen en knivskarp profil, og iagttaget på tæt hold afsløres fint detaljerede og forarbejdede samlinger. Det er et miljøvenligt materiale, der ikke kræver vedligeholdelse og desuden har meget lang levetid.

Zinkinddækningerne på Ringgården er udført af Blikken-slagerfirmaet Henrik Sørensen fra Odder. Firmaet er RHEINZINK certificeret, hvilket betyder, at firmaet har deltaget i og bestået RHEINZINKs certificeringsord-ning. Certificeringsordningen er RHEINZINKs garanti til rådgiverne for, at blikkenslagerarbejdet udføres i overensstemmelse med forskrifterne.

 

Faktaboks

Arkitekt: aarhus arkitekterne
Bygherre: Boligforeningen Ringgården
Blikkenslager:  RHEINZINK certificeret 
Blikkenslagerfirmaet Henrik Sørensen


Nærmere information:

RHEINZINK Danmark A/S
Tlf. 87 45 15 45
E-mail: info@rheinzink.dk

web: www.rheinzink.dk


Læs mere om RHEINZINK Danmark A/S på HFB.dk


Nye karnapper og altaner har transformeret bebyggelsens udseende radikalt.

Gedigne materialer som tegl, træ, glas og zink tegner nu Ringgården.

Sålbænke og murkroner af zink sidder som mørke manchetter på den lyse beton.

Der er i alt brugt 1 tons RHEINZINK til murkroner og sålbænke på Ringgården.