Artikler, Publikationer - Bæredygtigt byggeri


- Materialer, projektering m.m.

Genbrug af mursten

Miljøprojekt nr. 2002,  Miljøstyrelsen, april 2018

Dette MUDP-projekt har muliggjort, at man for første gang er i stand til at CE-mærke et genbrugt byggemateriale i Danmark og i EU. Da genbrugsmursten ikke er omfattet af en harmoniseret standard, har det indtil påbegyndelsen af dette projekt ikke været muligt at CE-mærke genbrugsmursten, og den manglende standarddokumentation har været en barriere for at udbrede anvendelsen af genbrugsmursten. Læs mere

Danske virksomheder vil cirkulær økonomi - nyt site skal hjælpe dem

 Miljøstyrelsen - mst.dk 

Mange af landets små og mellemstore virksomheder tripper for at komme videre med at genanvende materialer, designe produkter så de kan genbruges eller producere mindre affald. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mange af dem vurderer dog ikke, at de ved nok om emnet, til at få fuldt udbytte af deres arbejde med cirkulær økonomi. En ny portal skal hjælpe virksomhederne i gang med arbejdet. Læs mere

Deklaration af byggevarers indhold skal sikre sundere bygninger

Henning Larsen, Sustainable Build og NCC

Ny undersøgelse viser, at et bredt udsnit af den danske byggebranche finder den eksisterende byggevaredokumentation for mangelfuld og efterspørger et nyt system. Læs mere  

Guide til dokumentation af grønne produkter til byggeriet

Realdania 2017. Nøgleperson: Simone Kongsbak og Mie Wittenburg

Innovative og bæredygtige produkter er særlig vigtige, når ambitionen er at udvikle byggeriet og bidrage til den grønne omstilling. Men det er også udfordrende at dokumentere. Denne guide giver et overblik over forskellige typer af dokumentation, der er nødvendig for at få et nyt produkt hele vejen på markedet.

Database for data om kortlægning af miljøfremmede stoffer i bygninger

Miljøprojekt nr 1913, januar 2017, Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen.  

Dette projekt er en fortsættelse af det tidligere udførte Miljøstyrelsesprojekt ”Opbygning af database til data om miljøfremmede stoffer i bygninger til nedrivning og renovering”, hvis formål var at indhente miljøkortlægningsrapporter, udarbejdet forud for renovering og nedrivning af anlæg og bygninger, fra hele landet.

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

CEI-Bois

Med denne publikation ønsker vi at bidrage til en bedre forståelse for de miljømæssige fordele, der opnås ved øget brug af træ og træbaserede produkter. Ud over at vise de træbaserede produkters positive egenskaber, er det ligeledes bogens formål at vise træindustriens store bidrag til beskæftigelsen og skabelsen af velfærd i Europa, især i landområderne.

Bygningers rolle i fremtidens energisystem

Hvordan sikre omkostningseffektive, bæredygtige løsninger?

Renovering på dagsordenen 2016

Inden for både energi- og byggesektoren er der en spirende erkendelse af, at energiforsyning i fremtiden vil være tættere knyttet til bygningerne, herunder deres funktioner og anvendelse. Som et led i den grønne omstilling frem mod 2050 vil energiforsyningen og bygningerne nødvendigvis skulle være integrerede i en helt anden grad end de er i dag. Dermed bliver de hinandens forudsætninger i et fossilfrit energilandskab.

Tag og solceller smelter sammen

- Ny løsning bringer taget aktivt i spil ved energirenoveringer af byernes etageejendomme
Artikel udarbejdet af Enemærke & Petersen A/S, juli 2015

BASE (Building Adapted Solar Energy) er et udviklings- og demonstrationsprojekt med det mål at udvikle en attraktiv, økonomisk og højtydende solcelleløsning til etageejendomme med røde tegltage.
I projektet har en gruppe aktører med en fælles interesse i opgaven hver især bidraget til samarbejdet om at skabe den løsning, der nu lægges frem.
Med i BASE er: Gaia Solar, Krydsrum Arkitekter, Cenergia, Enemærke & Petersen, Københavns Ejendomme, Kuben Management, Solar City Copenhagen samt Kirt-Thomsen.

Projektet har modtaget udviklingsstøtte fra Energistyrelsens EUDP-program.

Bæredygtige byggematerialer i landbrugsbyggeriet

Notatet er udarbejdet af: Harpa Birgisdottir, seniorforsker Freja Nygaard Rasmussen, videnskabelig assistent, December 2014. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København.

Livscyklusvurdering er et vigtigt værktøj til at belyse byggeriets miljømæssige bæredygtighed.Regeringens byggepolitiske strategi indeholder et initiativ om øget vejled-ningsindsats på bæredygtighedsområdet, herunder vejledninger og værktø-jer til beregning af miljøbelastningen fra byggevarer og bygninger ved livscy-klusvurderinger. 

Formålet med dette projekter at formidle viden og inspiration om LCA i byggeriet. Samtidig har formålet med projektet været at understøtte udviklingen af et LCA-værktøj for byggeriet. I projektet udføres livscyklusvurderinger (LCA’er) på udvalgte bygningscases.
Eksempler fra disse cases bruges til at illustrere de forskellige bygningsdeles, materialers og livscyklusfasers miljømæssige betydning i hele bygningens livscyklus.

'Solceller - en udfordring for arkitekter'

af seniorforsker Kim Bjarne Wittchen - Statens Byggeforskningsinstitut.  sep. 2012 

Rundt om i Europa er solceller ved at blive et populært byggemateriale blandt arkitekter, der vil skabe højteknologisk byggeri med et energibevidst udtryk.
Solceller er et nyt bygningselement med mange muligheder og fremtidigt potentiale, som burde få det til at krible i arkitekter med lyst til at eksperimentere og skabe banebrydende ny arkitektur.

Vejledning om solceller

– sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning
af seniorforsker Kim Bjarne Wittchen - Statens Byggeforskningsinstitut.  sep. 2012 

På baggrund af et voksende marked for solcelleanlæg taget initiativ til at udarbejde indeværende vejledning for sammensætning, dimensionering, montering og tilslutning af solcelleanlæg ud fra en overbevisning om, at det er nødvendigt for en fortsat vækst på solcellemarkedet. Med denne vejledning ønsker Dansk Standard at bidrage aktivt til den grønne omstilling og til et generelt kvalitetsløft for det danske marked for solcelleanlæg ved at samle nuværende erfaringer og viden på området.

Velkommen til Københavns første klimakvarter

KLIMAKVARTER - Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter

Grønnere gader, blomstrende forhaver, et rigt dyreliv og landskabelige kanaler, der leder regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår vandskader ved de store regnskyl. Det er blot nogle af de projekter, vi håber på at føre ud i livet i Klimakvarteret på Ydre Østerbro over de kommende år.
Her i folderen kan du læse om baggrunden for projektet og se de konkrete projektforslag til gader og byrum i kvarteret.
Vi glæder os meget til, sammen med dig, at gøre Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro til Københavns første klimakvarter.

Brugerindragelse ved energirenovering

Morten Fisker, Signal Arkitekter

Morten Fisker fra Signal opsummerer, hvad man har lært om brugerindragelse i arbejdet med Ryesgade 25. 
En del af "360° energi- og indeklima-optimering".

Bygningens livscyklus 

Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering
SBi 2015:09, 1. udgave 2015. Forfattere: Freja Nygaard Rasmussen og Harpa Birgisdóttir

I denne rapport bruges metoden til at analysere både en række varianter af de almindeligste bygningsdele samt eksempler på typiske danske parcelhus- og kontorbyggerier med forskellige energiprofiler. Hermed får byggeriets parter et opdateret vidensgrundlag til at vurdere forskellige byggevarer og bygningsdeles væsentlighed for et byggeris samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Flere artikler:

Udvalgte artikler

TEMAER

Om bæredygtigt  bygger: 
GENERELT  
Klik her

VÆRKTØJ 
Klik her

MATERIALER M.M.
Klik her

Grønne tage - klimatilpasning. 
Klik her

Artikel-arkiv

Afhandlinger og artikler fra
HFB 1 - 30. Gå til