Artikler, Publikationer - Bæredygtigt byggeri

- Værktøj, vejledninger m.m.


Introduktion:

Introduktion til LCC på bygninger

Redaktion Energistyrelsen, tekst og tegninger: Kim Haugbølle, SBi/Aalborg Universitet  februar, 2016.

LCCbyg Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser. Det gælder også for byggeri, hvor LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus. 
LCA indgår de i europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, i byggevareforordningen og i certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri. I regeringens byggepolitiske strategi er LCA ligeledes udpeget som en vigtig del af indsatsområdet bæredygtigt byggeri.
Engelsk udgave, 2016: Hent her


BYGNINGENS LIVSCYKLUS

Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering, SBi/Aalborg Universitet, februar, 2015.


Værktøj:

Download værktøjet LCAbyg og brugervejledning, www.lcabyg.dk

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport. 
Download “LCCbyg 2.2.26 installationsfil - udgivet 30/11-2017 LccbygSetUp-2.2.26.msi – 19 MB


Baggrundsrapport om emissionsfaktorer for energiforsyningen 

NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME, TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN / COWI, 23.2.2016.
I forbindelse med udvikling af nyt LCA værktøj, ønsker Trafik- og Byggestyrelsen at udvikle nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme.  


Installation:

Installationsguide og brugervejledning LCCBYG version 2.1

SBi 2016:33 - Installationsguide og brugervejledning LCCbyg version 2.1, 1. udgave 2016, 34 sider. Forfattere: Kim Haugbølle, Nils Lykke Sørensen og Peter Scheutz

LLCbyg er et værktøj,der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte byg-ningsdele. LCCbyg kan blandt andet hjælpe beslutningstagere med at sam-menligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid.


Eksempler på projekter til LCAbyg:

Vurdering af en bygning

Eksempel på hvorledes LCAbyg kan bruges ved vurdering af en bygning. Eksemplet er baseret på Sundhedshuset i Brønderslev. Statens Byggeforskningsinstitut/AAU, Harpa Birgisdottir og Sussie Stenholt Madsen, LCABYG VERSION 3.0.

Sammenligning af forskellige konstruktioner

Eksempel på hvorledes LCAbyg kan bruges til at sammenligne forskellige konstruktioner. Eksemplet er baseret på to forskellige tagkonstruktioner. Statens Byggeforskningsinstitut/AAU, Harpa Birgisdottir og Sussie Stenholt Madsen, LCABYG VERSION 3.0.


Brugervejledning til LCAbyg

LCAbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, København for Energistyrelsen.  Læs den seneste installationsguide og brugervejledning .

Du kan finde online hjælpen til LCCbyg version 2.1.xx på  lccbyg.dk/help/21


Teknisk dokumentation af LCCBYG

Værktøj til totaløkonomiske beregninger – Version 1, SBI 2015:18, Nils Lykke Sørensen Daniel Pihl , Kim Haugbølle  ogPeter Scheutz 

I de senere år har der været en stigende interesse i byggeriet for at optimere de samlede omkostninger til anlæg og drift af bygninger; i daglig tale kendt som ”totaløkonomi”. Totaløkonomiske analyser kan blandt andet støtte be-slutningstagere i at sammenligne to eller flere alternativer for udformning og detaljering af byggeriet. 

Med økonomisk støtte fra Energistyrelsen har Statens Byggeforskningsinsti-tut (SBi), Aalborg Universitet, udviklet programmet LCCbyg til støtte for to-taløkonomiske analyser i byggeriet. Nærværende dokumentationsrapport beskriver de bagvedliggende tekniske overvejelser vedr. udviklingen af LCCbyg, version 1.0.  


Branchevejledning i LCA ved renovering

Vejledningen er blevet til i samarbejde mellem Teknologisk Institut (projektleder og projektansøger) og Statens Byggeforskningsinstitut,  2017

Vejledningen er særligt målrettet bygherrere / bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterfølgende udfører LCA på de udbudte projekter. Vejledningen sigter mod at skabe fælles retningslinjer for LCA (livscyklus vurdering) på bygningsrenoveringer med fokus på at sikre tilstrækkeligt uddybede kravspecifikationer inden for området således, at konsistensen i de udførte LCA-beregningerne styrkes. Derved kan LCAer i højere grad anvendes som beslutningsparameter inden for vurdering af renoveringers miljømæssige forhold. Læs branchevejledningen


LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

- Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.af Henning Larsen Architects og Rambøll, 2014

"Denne vejledning og værktøj er udarbejdet i InnoBYG regi. InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til kataloget kommer fra byggebranchen selv. Udover den tid og økonomi branchen har lagt i udarbejdelsen, er kataloget, som andre projekter under InnoBYG, støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Værktøjet LCAP-værktøj.xlsm sigter mod at kunne bidrage til designrelaterede og strategiske valg tidligt i designprocessen i det bæredygtige byggeri ved at præsentere et katalog af LCA-profiler for en række bygningsdele, som kan sættes sammen til at regne LCA-profiler for hele bygninger.
Der er beregnet LCA-profiler på ni forskellige bygningsdele, hver af disse med en lang række forskellige konstruktionsløsninger. Beregningerne er foretaget med den systemafgrænsning og database der benyttes i LCA-delen af det danske certificeringssystem for bæredygtige bygninger DGNB. Værktøjet indeholder flere hundrede bygningsdele der er beregnet LCA-profiler for."

Værktøjet LCAP-værktøj.xlsm kan hentes på www.innobyg.dk


LCA-profiler for bygningsdele

- Et katalog til brug tidligt i designprocessen. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet af Henning Larsen Architects og Rambøll.

"Dette katalog præsenterer et udpluk af de i alt ca. 800 LCAberegninger, der er foretaget af følgende bygningsdele: ydervægge, tage, terrændæk, indervægge, etagedæk, fundamenter og kælderkonstruktioner. Formålet er at illustrere i hvor høj grad de strategiske valg tidligt i designprocessen har betydning for miljøprofilen.

LCA-profilerne for de enkelte bygningsdele indgår som én af mange brikker i en helhedsvurdering af et byggeris miljømæssige bæredygtighed. Dertil kommer blandt andet et niveau omhandlende bygningens samlede LCA-profil, som vil afhænge meget af bygningens overordnede design og udformning."


Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

e+, Jørgen Lange Ingeniør, ansv. for teknik, energi og indeklima samt DGNB-konsulent. 2015

Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og kan dermed drage fordel af procesværktøjer. Det er vigtigt at foretage de rette valg fra starten fordi en gennemført renovering gør at der går lang tid inden der foretages yderligere tiltag. Den byggetekniske faglighed er imidlertid ikke tilstrækkelig for at få et vellykket renoveringsprojekt. Processen, innovationen og formidlingen er mindst lige så vigtige faktorer.


DGNB manual for kontorbygninger

Green Building Council Denmark – mere end 150 fagpersoner og eksperter har bidraget til dette. 

Den danske DGNB ordning er tilpasset danske reference-værdier, byggenormer og byggepraksis. DGNB manual for kontorbygninger
DGNB manualen for kontorbygninger er bæredygtighed på formel. DGNB er en metode, der sætter bæredygtighed på formel. Gennem en vurdering af de 40 kriterier, der er omfattet af DGNB certificeringen bliver det muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og samtidig sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger, der certificeres efter ordningen. En metode til at vurderer en bygnings samlede score. Det er værdierne for bygningen som helhed der udgør grundlaget for beregninger og vurderingerne i forbindelse med bygningscertificering. 

Flere artikler:

 

 

Udvalgte artikler

TEMAER

Om bæredygtigt  bygger: 
GENERELT  
Klik her

VÆRKTØJ 
Klik her

MATERIALER M.M.
Klik her

Grønne tage - klimatilpasning. 
Klik her

Artikel-arkiv

Udvalgte afhandlinger og artikler fra
HFB 1 - 30. Gå til