EMNEOVERSIGT - PLADSBEHOV

Emnefortegnelse - Om rumbehov

1.   Mennesket
1.0 Mennesket – gennemsnitsmål, mennesket
1.1 Gennemsnitsmål for voksne
1.2 Gennemsnitsmål, kørestolsbrugere
1.3 Gennemsnitsmål, stok­kebrugere

2. Bygningsinstallationer
2.0 Trapper og elevatorer mv.
Se også vejledning med 10 gode trapperåd 

2.1 Kedler, vandvarmere, gas­flasker, brand­slukning mv.
2.2 Er der plads nok? - Disponering af parcelhusets VVS-installation. 
      En vejledning for arkitekter og VVS-installatører

3. Boligen
3.0 Rumudformning
3.1 Møbleringsarealer
3.2 Opholdsrum, hobby mv.
3.3 Soveværelse, garderobe, baby­­­udstyr 
3.4 Rumudformning, køkken
3.5 Køkkenudstyr
3.6 Køkkenudstyr og service
3.7 Emballage
3.8 Rumudformning. Toilet, bad mv.
3.9 Toilet og bad
3.10 Vask og rengøring

4.   Offentlige lokaler
4.0 Restauration og selskabslokaler
4.1 Hospitaler, plejehjem mv.

Se også vejledningerne:


5.   Kontorindretning

5.0 Kontorarbejdspladser og -inventar

Se også vejledningerne:

 

6. Telekommunikatons- og IT-udstyr

6.0 Telefon, edb- og kontor­maskiner

7. AV- og fotoudstyr
7.0 TV, musikanlæg, projektorer mv.

8. Musikinstrumenter 
8.0 Orgel, klaver, violin mv.

9. Butiksindretning 
9.0 Forretning

10. Skoler, undervisningslokaler mv.
10.0 Borde, siddepladser, gymna­stikredskaber mv.

11. Sportsanlæg og -rekvisitter 
11.0 Fodbold, ski, boksering mv.

12. Udendørsarealer
12.0 Have og park
12.1 Affaldskurve, legeudstyr mv.

13. Transport
13.0 Transport og godshåndtering

Se også Bekendtgørelse

14. Parkerings- og færdselsarealer
14.0 Parkerings- og færdselsrealer
14.1 Arealbehov parkering, færdelsarealer mv.
14.2 Arealbehov parkering, færdselsarealer mv.
14.3 Arealbehov parkering, færdelsarealer mv.

Se også vejregler.dk

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri 
Download vejlledningen her

15. Landbrug
15.0 Hest, traktor, vendeplov mv.

16. Beregning af bebyggesesprocent, højdeforhold og afstandforhold
16.0 Beregning af bebyggelseprocent og højdeforhold
16.1 Beregning af afstandsforhold

Til brug ved projektering og ind­ret­ning vil det ofte være en hjælp at kende målene på de ting, vi til dagligt omgiver os med. Denne over­­sigt har til hensigt at opfylde dette behov – i den udstrækning, det er muligt på relativt få sider.
Der er udvalgt de ting, som anses for at være de mest typiske, hvorfor der naturligvis vil være meget, som findes i andre varianter eller ikke er nævnt. Tingene beskrives i vignetter med mål­angivelse i centimeter. Der bru­ges rumlige skitser, som ikke er mål­­faste.
Emnerne er fordelt i afsnit, således at de står i de sammenhæn­ge, man almindeligvis vil opleve dem i.

Pladsbehov og rumskitser

 

 

Vejregler

Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark. 

HÅNDBOG ANLÆG FOR PARKERING OG STANDSNING I BYER, hent Håndbog
Færdselsarealer for alle – håndbog i tilgængelighed, anlæg og planlægning, hent Håndbog

Vejregelportalen

Anlæg og planlægning 
Information om planlægning, projektering og anlæg af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten 

Drift

Information om drift- og vedligeholdelse af veje, stier og bygværker.

Klik her for at komme til oversigten

Udbud
Her er udbudsforskrifter for en række delentrepriser så som materialer, vejudstyr m.v. indenfor anlæg-, drifts- og vedligeholdelsesprojekter.

Klik her for at komme til oversigten

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri - hent vejledning (pdf)
Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggerihent vejledning (pdf)
Vejledningen omhandler krav til parkering i forbindelse med byggeri, der er fastsat i byggeloven, bygningsreglementet, bekendtgørelsen om andet forpligtende aftalegrundlag og parkeringsfondscirkulæret.

 

Tjeklister

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed - Klik her

Analyse af de gældende regler om tilgængelighed i Bygningsreglementet SBi 2016:31: Hent her

Dansk Handicap Forbund's tjekliste for HANDICAPTOILETER: Klik her

Bygnings Arealdefinitioner
UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser - Hent her 

PARKERING OG BYKVALITET - EKSEMPELSAMLING - hent her

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven, og det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven bl.a. har til formål at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse (nybyggeri og ombygninger). De enkelte regler kan ses i Bygningsreglementet.
Bekendtgørelse 1250 af den 13. december 2004 omhandler krav til ombygninger og kan læses på Retsinformation.dk.